Utstillingen

Klikk på kartet for å lese mer om de ulike delene av utstillingen.

1

Havnasjonen Norge

Kysten vår med vær, tidevann og havstrømmer.

2

Tidslinje

Fiske- og havbrukshistorie fra steinalderen og frem til i dag.

3

Livet rundt Røværsholmen fyr

Fisk, fugl og andre dyr som lever rundt Røværsholmen.

4

Moderne havbruk

Spill, quiz og film om livet i merden. Fra rogn til marked. Utfordringer og løsninger i havbruk.

5

Livet i havet - vårt felles ansvar

Forvaltning, bærekraft og miljø.

6

Et hav av muligheter

Matproduksjon og muligheter i havet.

7

Vi trenger deg!

Finn utdanning- og yrkesmuligheter innen havbruk ut fra interesser.

Havnasjonen Norge

Innhold
Havnasjonen Norge: Vår lange kystlinje og store havareal. Verdiskapingen i havet. Flo og fjære og hvorfor det er forskjell på tidevannet ulike steder i verden. Vær og værsystemer, vind og lufttrykk.

Aktivitet
Fordypningsskjerm med animasjon av havstrømmene i verden.

Tips til fordypning
Finn ut mer om råderett over havområder. Hvem eier havet? Hvordan har en blitt enig internasjonalt om råderett over havområder, og hvor grensene går under vann. Hvorfor har dette vært viktig for Norge?
Hva gjør at Norge har så gode forutsetninger for fiskeri og havbruk?

https://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1938-da-havretten-femdoblet-norge.html
https://www.kartverket.no/Kunnskap/Norges-grenser/Maritime_grenser/
https://snl.no/Forhandlingene_om_Norges_kontinentalsokkel
https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2013/Hva-er-Norge-i-verden
http://energiogklima.no/nyhet/aktuell-grafikk/jordkloden-vaer-vind-visualisering/

Ved delen om vær og værsystemer: Hva påvirker været vi har i Norge? Hvordan har vår mulighet til å melde været utviklet seg, og hvilken betydning har det for de som lever og jobber på havet og langs kysten?

https://snl.no/klima_i_Norge

Tidslinje

Innhold
En lang vegg med en tidslinje som forteller Norges historie, med fokus på havet. Elevene lærer mer om utviklingen av fiske, handel, havbruk og bosetting langs kysten fra steinalderen og frem til i dag. Her er også lokalhistorie. Inneholder mye informasjon, men hvert enkelt punkt er kort og det er en del illustrasjoner/gjenstander som bryter opp.

Aktivitet
Fordypningsskjerm med en egen tidslinje som gi mer og utdypende informasjon.

Tips til fordypning
Hvor tidlig begynte Norge å eksportere varer til utlandet? Hvordan har det påvirket Norge sine inntekter og velferdssystem?
Hvorfor er Norge et land som eksporterer mye sjømat? Diskuter beliggenhet, tilgang på ressurser, kompetanse og bosetting langs kysten, nærhet/transportveier til markedene.
Hvordan vokste vårt moderne samfunn frem? Se hvordan regulering og forvaltning av fisket har vært viktig for å sikre ressursene i havet.
Kan elevene finne ting på tidslinjen som henger sammen og påvirker hverandre?
Hvordan påvirker hendelser og politikk ute i verden oss lokalt? Et eksempel kan være hvordan handelsavtaler og straffetoll har påvirket laksenæringen.

https://snl.no/Norsk_fiskerihistorie
https://www.kyst-norge.no/Dokmntr/Havlandet/Kyst-%20og%20havlandet.pdf

 

Livet rundt Røværsholmen fyr

Innhold
Den ene kortveggen i utstillingen viser en illustrasjon av Røværsholmen Fyr og noen av artene som lever der. Elevene får lære mer om sjøfugl, fisk, tare, skjell, mink, sel osv. Her er det også fokus på noen av de mindre skapningene i havet, som børstemark og plankton, og en forklaring på den viktige rollen de spiller i havet.

Aktivitetet
Vannkikkert med undervannsfilm som gir en spennende kikk under havflaten. Fordypningsskjerm som forteller mer om ulike arter, fotosyntese, tidevann og hvordan salt også går i kretsløp.

Tips til fordypning
Klassen kan diskutere hvordan de ulike artene i havet er avhengige av hverandre. Hvordan tilpasser fisk og annet liv i havet seg omgivelsene og utnytter mulighetene som finnes?

Fisker går i stim for å beskytte hverandre og seg selv, og det kan være interessant å reflektere rundt strategier for overlevelse. Studer gjerne fiskenes farger, form og og hvordan dette er tilpasset omgivelsene de lever i og fungerer som kamuflasje.

På Havforskningsinstituttet sine temasider (https://www.imr.no/temasider/fisk/nb-no) kan klassen finne mer informasjon.

Moderne havbruk

Innhold
Denne modulen ligger i sentrum av utstillingen, og er den mest omfattende delen. Inne i modulen får dere en god oversikt over verdikjeden i havbruk. Gjennom tekst og illustrasjoner lærer elevene mer om hvordan en laks i havbruk blir til, fra rogn til middagsbord. Dette suppleres med en interaktiv film som forteller mer utfyllende om de ulike stadiene for en laks i havbruk. Det er også en quiz for å teste kunnskap og et spennende spill der du må hjelpe en laks til å vokse seg stor.

På utsiden av modulen kan elevene gjøre seg kjent med uttalelser fra blant annet statsministeren og WWF om hvorfor havbruk er viktig for Norge, og hvordan det jobbes med utfordringer i næringen.

På en egen fordypningsskjerm kan dere lære mer om utfordringer som lakselus, rømming og medikamentbruk, og hvordan noen av disse utfordringene har blitt løst mens det fortsatt jobbes med andre.

Aktivitet

Quiz: Hvor mye kan du om livet i havet og havbruk?
Spill: Hjelp laksen å vokse seg stor
Film: Hva skjer under overflaten i havbruk?

Fordypningsskjerm som tar opp tema som rømming av fisk, avl, produksjon av fôr, bekjempelse av lus, medikamentbruk, og miljøpåvirkning av havbruk.

Tips til fordypning
Hvordan har havbruksnæringen i Norge utviklet seg? Hvorfor har Norge hatt så gode betingelser for denne næringen?
Hvordan påvirker havbruk miljøet rundt seg? Hva er utfordringene det jobbes med i havbruk? Ser dere likheter mellom utfordringer havbruksnæringen jobber med, og de andre næringer, som for eksempel landbruk og industri?
Avl og utvikling av vaksiner har vært viktig for havbruksnæringen. Sammenlign dette med hvordan det jobbes med genetikk og vaksiner for oss mennesker.

Fiskeridirektoratet
Lusedata
WWF
Havforskningsinstituttet
Sjømatnorge
Laksefakta

Livet i havet - vårt felles ansvar

Innhold

Denne modulen har fokus på forvaltning, bærekraft og miljø. Hvordan vi alle har et felles ansvar for å ta vare på havet, som er vårt matfat. Elevene lærer om søppel og problemet med plast i havet, og hva som gjøres for å begrense og rydde opp. Det er eksempel på hvor lang tid det tar for forskjellige gjenstander å brytes ned i havet.

De får også en kort innføring i fisk som fornybar ressurs, og hvordan den forvaltes. Eksempel som forteller hvordan overfiske på 1900-tallet førte til kvoter og regulering av fiskeriene. Denne delen forteller også litt om hvilke lover og regler som regulerer havbruksnæringen, og hvordan næringen påvirker miljøet.

Aktivitet
Fordypningsskjerm som gir eksempel på noe av det som gjøres for å ta vare på havet og det som lever der, som internasjonalt samarbeid og forvaltning av ressurser.

Tips til fordypning
Hvorfor er det nødvendig å regulere fiske?
Hvorfor kan ikke alle som ønsker det drive havbruk?
Hvorfor er det viktig å kontrollere forholdene i havet rundt et havbruksanlegg?
Hva kan dere selv gjøre for å bidra til et bedre miljø?
Hvordan kan vi sørge for at fisk forblir en fornybar ressurs?

Her er noen sider for å les mer om forvaltning og regulering av ressurser:

WWF
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
https://www.barentswatch.no/havbruk

Et hav av muligheter

Innhold
Norge eksporterer mye sjømat, og i denne delen lærer elevene litt om det store volumet laks som sendes ut i verden.

Denne delen av utstillingen fokuserer på hvordan vi kan ta havet i bruk for å få nok mat til en voksende befolkning i verden. Elevene får en kort innføring om matproduksjon på land i forhold til i havet, bærekraftig matproduksjon, og hvor mye energi som skal til for å produsere et kilo protein.

Aktivitet
Fordypningsskjerm som tar opp tema som sunn mat fra havet, og hvordan sjømat sjekkes for miljøgifter. Ser også på andre arter, som tare, som kan dyrkes og høstes, og hvordan ulike arter kan dyrkes sammen for å dra nytte av hverandre.

Avfall som ressurs: Hvordan råstoff/avskjær fra fiskeri og havbruk brukes som ressurs i blant annet dyrefôr.

På fordypningsskjermen finner elevene også en film fra Steinsvik som viser hvordan fremtidens havbruk kanskje vil se ut.

Film fra NTNU som forteller hvor stor del av havet som fortsatt ikke er utforsket, og hvordan vi blant annet kan hente mat, energi og medisin i havet.

https://www.youtube.com/watch?v=v0vglb3asRI

Tips til fordypning
Hvordan påvirker matproduksjon miljøet? Hva kan vi gjøre for å skaffe nok mat til en voksende befolkning, samtidig som vi tar vare på miljøet og ressursene vi har?
Hvilke ressurser kan vi hente i havet? Hvordan kan vi bruke ressursene i havet samtidig som vi tar vare på dem?

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft

Vi trenger deg!

Innhold
Denne delen tar for seg utdanning, yrkesvalg og muligheter i havbruk. 25 000 personer i Norge har i dag en arbeidsplass i havbruksnæringen, eller knyttet til den. I denne modulen får elevene mer informasjon om hvilke type jobber som finnes i havbruk, og hvor mange ulike veier det er frem til et yrke. Det er informasjon om studiespesialiserende og yrkesrettet utdanning, og mulighetene dette gir. Ut fra sine interesser kan elevene se hvilke jobber i havbruk som kan være aktuelle for dem.

Aktivitet
“Interessehjul” der elevene kan styre seg inn mot sine interesser (som spill og data, sjø og friluftsliv osv), og finne yrker i havbruk som kan passe for dem.

Fordypningsskjerm med mer informasjon om yrker som kan passe ulike interesser. Her får elevene også forslag til yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanning tilpasset sine interesser. De får også litt informasjon om mulighetene yrkesfag og studiespesialisering gir. Hovedbudskapet er at det er mange ulike veier frem mot målet, og at det er vanskelig å velge “feil” utdanning.

Tips til fordypning
Kjenner dere til noen lokale bedrifter som driver innen havbruk? Hva gjør de på, og hvilken rolle har de i verdikjeden i havbruk?
(Eksempel: Røvær Fjordbruk, Alsaker Fjordbruk, Steinsvik, Fomas, Napier, Aqualine, Mørenot osv)

Kan dere finne eksempel på interesser/kunnskap/kompetanse som er nyttig i havbruk?

Hvilke jobber innen havbruksnæringen kan være aktuelle om du ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning? Og hvis du ønsker en studiespesialiserende utdanning?

Tips til nettsteder:

https://utdanning.no/
https://utdanning.no/studiebeskrivelse/fiske_og_havbruk
https://www.vilbli.no/nb/nb/no
https://sjomatnorge.no/kategori/rekruttering/
https://settsjobein.no/

Modul for modul på Røvær Havbrukssenter

Utstillingen er kompakt, og delt opp i 7 ulike moduler med hvert sitt tema. Det anbefales å starte med modul 1 og 2 for å få et grunnlag for resten av utstillingen. Modul 3, 4 og 5 er mer frittstående, og kan besøkes i den rekkefølgen en ønsker. Modul 6 og 7 fungerer som en fin avslutning på besøket.

Det kan være en idé å dele elevene i grupper som på forhånd har fått i oppgave å fordype seg i en av modulene, eller et tema dere har valgt. Deretter kan hver gruppe presentere det de har lært/funnet ut for resten av klassen når dere er tilbake på skolen.

Hver modul består av korte tekster på vegg, “funfacts” skjult bak et fortøyningsmerke, og fordypning om temaet på skjerm. Det er mulig å gå gjennom alle modulene og skaffe seg et greit overblikk, men også bruke lang tid på hver del for å fordype seg og lære mer om ulike tema. Her kan du som lærer velge flyten gjennom utstilling etter hva som passer klassen og deres behov.

Obs! I modul 4 om moderne havbruk (senter i utstillingen) er det tre store skjermer med spill/aktivitet. Elevene blir fort stående lenge her, så gi gjerne beskjed om at hver gruppe har en viss tid til spill/aktivitet, eller forbered et lite køsystem slik at alle får anledning til dette etter tur.

Last ned undervisningsmateriell nedenfor:

 

Undervisningsopplegg for Røvær Havbrukssenter

Klikk nedenfor for å laste ned praktisk informasjon: